sábado, 31 de octubre de 2015

Modulo 3: Marco Instrumental da Orientación Laboral

Este  último módulo abrangue do tema 11 ao tema 16 e todos eles falan do traballo do Orientador Laboral nas suas diferentes facetas dende a intermediación laboral, os itinerarios de inserción, procesos individuais de orientación e axuda na toma de decisións, análise de perfis profesionais e prospección de emprego pasando tamén por as técnicas e ferramentas para o acceso ao emprego e ao autoemprego ata chegar a elaboración do plan de empresa.

Imos a analizar cada un deles dunha maneira resumida para que nos quede claro todo o traballo que desenrolan os Orientadores laboráis:

Intermediación laboral: Hai diferentes modelos de intervención en orientación laboral: módelo didáctico (ten a función de aconsellar), módelo de asesoramento (faciliatar a toma de dicisións a través do consenso), módelo centrado nos recursos (postura de ignorancia deliberada- traballa preferentemente con grupos).
Neste tema non só vimos a tendencia da orientación laboral a nivel estatal senón tamén na U.E e ambos comparten que é un proceso continuo, que non se concibe como algo marxinal ou puntual.
Tamén tratamos o módelo de metodoloxía e intervención e os principios nos que se debe basar a orientación : Individualización, Flexibilidad e Autonomía.                          
Na última parte do tema faise especial mención aos colectivos máis vulnerables e as persoas con discapacidade, xa que se o acceso ao mercado de traballo non é un camiño doado, para determinados colectivos ainda é mais complexo, xa que se encontran nunha posición de desventaxe con respecto a outros usuarios.

Os Itinerarios de inserción: que como ben nos explicou Mª Teresa Deus Trasobares e un conxunto de acción que se organizan nun proceso personalizado, lóxico e consensuado co usuario que ten como obxetivo a inserción sociolaboral. Consta de diferentes fases a primeira é a de Acollida onde ambas partes se dan a coñecer a través dunha entrevista individualizada , coa presentación do orientador e dos servizos que ofrece valorando o grado de motivación e intentando crear un vínculo de confianza.

A segunda parte e a do Diagnostico onde recollemos e valoramos información sobre a empregabilidade da persoa: características persoais, formación, traxectoria laboral (curriculum oculto), situación social e familiar, a parte das actitudes e aptitudes que mostra (ferramentas útiles para desenvolver esta fase é a analise DAFO).

Sempre que se conte co compromiso da usuario/a citarase en diferentes entrevistas de seguimento e mantemento marcando diferentes obxetivos ata chegar ao Peche, non sempre se conseguirá a inserción laboral estable, pero si unha mellora na autonomía da persoa.

Procesos individuais de orientación e axuda a toma de decisión: Neste tema Mª Teresa Deus Trasobares explicounos os diferentes tipos, fases e partes das entrevistas de orientación laboral: as funcións do entrevistador/a e avaliar  se o candidato/a e a persoa  adecuada a un determinado posto de traballo (avaliando se sabe, se pode ou se quere… realizar as tarefas do posto de traballo, e tamén  descubrir as actitudes e  motivacións do entrevistado ).
O entrevistado ten que demostrar que pode, sabe e quere…desenrolar as tarefas do posto de traballo, para elo hai que saber “ venderse”, transmitir confianza, reunir información referente o posto en cuestión e a empresa e saber argumentar os motivos polo que lle interesa dito posto de traballo.
Hai diferentes tipos de entrevista: dirixida, semidirixida e grupal.
Parte importante das entrevistas de selección que  tratamos en dito tema foi a comunicación verbal e  non verbal, as expresións que manifestan éxitos, motivación, seguridade…

Tamén se falou da entrevista de selección por competencias: as competencias son as habilidades que unha persoa tivo que utilizar para conseguir unhos resultados, para elo temos que integrar tres conceptos: saber, facer e querer  se falta algún dos tres estamos a falar de personalidade, formación, motivación…pero non de competencias. Consta de varias fases: entrevista individual, pase de probas, entrevista en profundidade , informe dos candidatos.

Na última parte do tema vimos a orixe da orientación laboral na U.E parándonos nas diferentes características que sobresaen na orientación laboral dos diferentes países europeos coma Alemania, Austria, Luxemburgo, Paises Baixos, Portugal, Reino Unido…..

Análise de perfis profesionais e prospección de emprego: unha tarefa fundamental para calquer orientador laboral e o coñecemento dos postos de traballo existentes e a súa análisis: o exercicio  principal para traballar a análise do posto de traballo consiste en propor o usuario/a  que busque información en diferentes fontes sobre ocupacións de interese, cales son as principais características, que ofrece e demanda o posto de traballo, esta analise pode ser de gran utilidade para elaborar o c.v e mesmo para preparar a entrevista de traballo.
Tamén adicamos un espacio aos novos perfis profesionais: o mundo está a cambiar a ritmos vertixinosos, e loxicamente iso tamén traerá novas tendencias e profesións debido a globalización, novos formatos e horarios (teletraballo ou traballo a distancia) onde as novas tecnoloxias teran un papel evidente.
A  prospección empresarial foi a parte final deste tema definindoa como a acción de informar, asesorar e detectar necesidades das empresas, así como achegar solucións, sensibilizando ao empresario sobre os colectivos obxecto de insercción laboral. Servenos para mellorar o coñecemento da realidade empresarial e das empresas, detectando necesidades, así como informando  as empresas de programas e plans formativos, subvención e axudas, consta de diferentes fases: preparatoria, planificación, traballo de campo, avaliación e seguemento.

Técnicas e ferramentas para o acceso ao emprego e o autoemprego: o obxetivo principal do orientador laboral en relación a este tema e dar a coñecer as diferentes técnicas e ferramentas para que o orientado as poña en práctica e adquira as habilidades necesarias para ter autonomía propia, pódense difundir de maneira individual ou colectiva por exemplo a través de dinámicas grupais, as mais coñecidas son o curriculum vitae(cronoloxico,funcional,por competencias,Europass, videocurriclum..) as cartas de presentación (de resposta a un anuncio,de autocandidatura, de seguimento, de agradecemento, de recomendación…), entrevistas de selección (individual ,multiple, grupal, libre ,mixta, curricular, por competencias...), networking…
 O proceso de selección é a unión entre a empresa que dispón dunha vacante e a persoa que se atopa en procura de emprego e como ben nos dixo Mª Teresa Deus Trasobares a mellor maneira de poñelas en práctica e con metodoloxias expositivas, discursións de casos e dinámicas grupais.
Tamén falamos das canles para procurar emprego coas suas ventaxas e inconvintes, entre elas as seguintes:
-Bolsas de traballo (portais on line de emprego xeralistas ou sectoriais, asociación profesionais, colexios profesionais, universidades, sindicatos….)
-Prensa xeneralista ou/e sectoriais.
-Convocatoria de emprego público: estatal, autonómico, local…
-Intermediarios entre a oferta e a demanda: SPEG,ETT….
-Autocandidatura nas empresas que encaixen no perfil do orientado.
-Networking
Na última parte do tema vimos os Recursos para o autoemprego e  os organismos que apoian a actividade emprendedora como son o IGAPE, Consellería de Traballo eBenestar,Rede Eusumo,  Oficina doemprendedor….

Elaboración do plan de empresa: O obxetivo deste último tema centrase na elaboración do plan de empresa e na análise económico-financeira: estudio de viabilidade, desenrolado por Fernando Luis Agulló, xa que cada vez e mais frecuente que o orientador laboral teña as  funcións de asesoramento as persoas emprendedoras.

O plan de empresa é un documento onde a persoa emprendedora consegue darlle forma a idea ca que vai por en marcha a súa propia empresa , vimos de maneira práctica unha empresa (sociedade cooperativa) chamada Escola de Mergullo  “ Mastersub Golfo Artabro” e tamén fixemos por grupos diferentes iniciativas empresariais  analizando o estudo de mercado, plan comercial, plan de organización e RRHH, aspectos legais, estudo económico-    financeiro.


Enlaces de Interes:

Subvenciones

viernes, 30 de octubre de 2015

REFLEXIÓN DO MÓDULO 3: MARCO INSTRUMENTAL DA ORIENTACIÓN LABORAL

O TRABALLO DO ORIENTADOR LABORAL

Dividido en 6 bloques:
 
1- INTERMEDIACIÓN LABORAL.-
 
Modelos de intervención:
 • Modelo didáctico.
 • Modelo de asesoramento
 • Modelo centrado nos recursos
Os modelos deben funcionar como guías flexibles e complementarias que deben adaptarse ás necesidades do momento.

A metodoloxía da intervención:

O marco metodolóxico de orientación en España carece dun marco académico determinado.
Co Plan Nacional de Acción para o Emprego, consolídase a atención individualizada como a máis axeitada para desenvolver a Orientación laboral.
As tendencias actuáis da orientación profesional na UE son, entre outras, concebir a orientación como un proceso contínuo e coa necesidade de innovación e continua actualización por parte dos orientadores. Así coma un maior uso das TICs no desenvolvemento da orientación.

Os principios nos que debe basearse a orientación laboral
 • individualización
 • flexibilidade 
 • desenvolvemento da autonomía.
Accións a realizar:                          
 • Atención individualizada: ENTREVISTAS e TITORÍAS, con planificación, motivación, información e habilidades.
 • Accións grupais: DINÁMICAS DE GRUPO E ACCIÓNS FORMATIVAS, con talleres de recursos persoais e talleres de busca de emprego.
Igualdade e inclusión social: colectivos vulnerables e as súas dificultades.
 
Discapacidade: cómo mellorar a súa empregabilidade das persoas discapacitadas.
 
Perfil do técnico/a de orientación: funcións e competencias.
 

 2- ITINERARIO DE INSERCIÓN.-
 
Conxunto de accións organizadas nun proceso personalizado e lóxico, que ten como obxectivo final, a inserción laboral e o desenvolvemento profesional da persoa a que se lle abre ese IPI, especialmente a través de información, asesoramento, acompañamento e seguimento durante todo o proceso.

      Fases dun itinerario:
 1. Fase de acollida
 2. Diagnóstico
 3. Devolución e compromiso
 4. Seguimento e acompañamento
 5. Peche

3- PROCESOS INDIVIDUAIS DE ORIENTACIÓN E AXUDA NA TOMA DE DECISIÓNS.-
 
Entrevista da orientación laboral
 
Como proceso de comunicación entre dúas ou máis persoas, coa finalidade de determinar a adecuación do candidato/a a un determinado posto de traballo.
Podemos diferenciar 3 tipos de entrevista:
 • Entrevista dirixida.
 • Entrevista semidirixida
 • Entrevista grupal 
Entre outros aspectos, esta parte do módulo, mostranos:
 
- As función do orientador/a e do demandante de emprego ó que se lle abre o Ipi.
- Regras de comunicación verbal, non verbal, expresións, recomendacións para a entrevista de traballo e as partes da entrevista de orientación laboral.
 
Entrevista de selección por competencias
 
Fases do proceso de selección:
 • Entrevista inicial: preparación, estratexia e desenvolvemento.
 • Entrevista en profundidade: obxectivos, exploración da súa historia académica, laboral e persoal, avaliación e pautas a seguir.
A orientación laboral na UE.
 
Falanos da súa orixe e das estrutura e dispositivos de orientación profesional nos diferentes estados membros da UE.
 
4- ANÁLISE DE PERFÍS PROFESIONAIS E POSPECCIÓN DE EMPREGO.-
 
Análise de postos de traballo
 
Como tarefa fundamental dun orientador/a
 • Pasos para guiar ó demandante de emprego na procura de información e utilización da rede de recursos. 
 • Traballo con grupos de usuarios. Cada membro é responsable dunha parte da tarefa do grupo.
Novos perfís profesionais
 
Segundo diferentes fontes, anumeranos una serie de perfís profesionais coma novas profesións como "saída profesional" ??
 
Prospección de empresas
 
Encamiñada á inserción laboral e estructurada en 4 fases:
 1. Fase preparatoria. Antes de comezar a prospección, e consiste en delimitar a finalidade da mesma, os obxectivos e ámbitos de actuación.
 2. Fase de planificación. Para establecer una planificación exhaustiva do proceso a realizar (identificación das empresas obxecto da prospección e os seus indicadores e variables e elaboración dunha base de datos).
 3. Fase de traballo de campo. Primeira toma de contacto coa empresa, preparación e desenvolvemento da visita.
 4. Fase de avaliación e seguimento. Depuración e análise de datos, interpretación de resultados e seguimento de actuacións.
Enumerase diferentes fontes de información para a prospección, tales coma: SEPES, SIGALSA, IGVS, XESTUR, ...
 
E falanos, do "maletín do/a prospector/a", que acolle os instrumentos necesarios para levar a cabo a prospección de empresas.
 
5- TÉCNICAS E FERRAMENTAS PARA O ACESSO AO EMPREGO E O AUTOEMPREGO.-
 
TÉCNICAS E FERRAMENTAS DE EMPREGO.-
Para a busca activa de emprego, tales coma:
 • O proceso de selección
 • Canles de procura de traballo
 • Currículo e carta de presentación: estrutura e modelos de cv e de carta de presentación.
 • Entrevista de selección: mostranos diferentes tipos de entrevistas, segundo o método utilizado.
 • Outras probas de selección, psicotécnicos e dinámicas grupais.
 • Rede de contactos. Networking
RECURSOS PARA O AUTOEMPREGO.-
 
A tarefa do orientador/a laboral, de fomentar o espírito emprendedor, así coma potenciar as actitudes positivas dos usuarios/as do servizo de orientación laboral, como futuros emprendedores.
 
Enuméranse diversos organismos de información e tramitación relaccionada co autoemprego, tales coma:  Consellería de Traballo e Benestar,  Igape, Consello galego de Cooperativas, Rede Eusumo, ...
 
6- ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA.
    ESTUDO DE VIABILIDADE.

O PLAN DE EMPRESA
 
O estudo de mercado.-

A empresa de nova creación  deberá estar orientada ao mercado actual, e a súa finalidade será lograr dar saída a aquel produto que está a ofrecer.
Cuestiones clave como obxectivos de toda investigación de mercado:
 • ¿A actividade a que se vai dedicar a empresa?
 • ¿Cal e cómo é o mercado no que se moverá?
 • ¿Cómo se conseguirá vender?
Para este estudo será necesario realizar unha investigación, con  diferentes fases:
 1. establecemento de obxectivos
 2. descrición da contorna
 3. recollida de información
 4. análise desta información
 5. conclusións
A análise DAFO
 
A súa finalidade é realizar un traballo de reflexión dos aspectos internos e externos da empresa para ver con maior claridade a situación que ocupará no seu contorno competitivo. Esta análise permitirá á empresa precisar os aspectos internos que constitúen as súas fortalezas que deberá potenciar e as debilidades que tratará de superar, así como os aspectos externos que suponen amenazas a evitar e amenazas a aproveitar.
 
As variables da mercadotecnia
 
A mercadotecnia é o proceso de planificación e execución da oferta, fixación do prezo, promoción e distribución de ideas, bens e servizos para lograr intercambios que satisfagan os obxectivos dos consumidores e das organizacións que o realizan.
A segmentación do mercado
 
É a división en diferentes submercados integrados por consumidores que presentan características homoxéneas no que a preferencias, gustos e hábitos de compra se refiren.
e como estratexia, enténdese o conxunto de accións defensivas, ofensivas ou neutras que desenvolve a empresa para facer fronte á competencia e lograr unha vantaxe competitiva que lle permita acadar o éxito desexado.
A previsión de vendas
 
Podemos falar de  demanda potencial de mercado, lo que el mercado necesita o como un hueco de negocio.
A determinación da demanda é un elemento crítico na análise de viabilidade dun proxecto empresarial, difícil de realizar e de cuantificar con exactitude, sobre todo cando se trata de novos emprendedores, sen ningunha experiencia.                                                        
 
O estudo económico–financiero cuantifica a información obtida nos diferentes apartados dun plan de empresa, documento que se debe redactar cando se acomete a execución dun novo proxecto, co obxectivo de lograr unha análise retrospectiva da xestión dunha empresa.
A análise financiera
 
Mediante a análise financieira a empresa coñecerá a estrutura do seu patrimonio e poderá saber a súa solvencia para afrontar os pagos.
As técnicas para efectuar a análise financieira dunha empresa son:
 • Técnica gráfica.
 • Técnica numérica, por porcentaxes e índices.
 • Técnica de ratios.
A análise económica
 
Para coñecer a posibilidade de lograr os beneficios suficientes que permitan acadar as expectativas xeradas coa idea de negocio inicial.

 
Este foi o contido do “Marco intrumental” do Posgrao de Especialización en Orientación Laboral.
Os temas impartidos polos profesores: Mayte Deus e Fernando Agulló nos meses de setembro e outubro, pódense considerar como aportacións de gran utilidade para o desempeño das funcións dos Técnicos de Orientación Laboral. 
 

CURRICULUM VITAE


Trabajo grupal, módulo 3:  curriculum vitae
Autoras: Rocío González, Rosa González, Mª. José Ferro, Beatriz Otero e Matilde Martínez
 

curriculum vitae

Un buen currículum es lo primero que necesitamos para iniciar una búsqueda de empleo.
El término es una locución latina que en español significa “carrera de la vida” y su objetivo es describir la experiencia laboral, preparación académica, conocimientos y habilidades que califican a una persona para realizar un determinado trabajo.
El Curriculum Vitae cumple una triple función:
 • Obtener una entrevista, para presentarte a tu futuro empleador.
 • Concentrar la atención sobre los aspectos más importantes de tu personalidad y de tu recorrido académico y laboral.
 • Después de la entrevista, recordar a tu futuro empleador los datos que mejor hablan de ti.


Existen elementos clave que todo currículo debe tener, ya sea en versión online o escrita, sin embargo es importante que sepas que NO existe un currículum que se ajuste a todas las necesidades. Se deben adaptar estos elementos a cada caso particular para construir un documento de valor y aumentar las posibilidades de encontrar un empleo.
De los puntos fuertes de tu biografía, tu CV debe resaltar los que están en perfecta adecuación con la función que debes desempeñar en la empresa, pero sin mentir. Esto significa que a lo mejor debes modificarlo, dependiendo del puesto de trabajo al que te presentes, y siempre debes mantenerlo actualizado.
Los profesionales y responsables de Recursos Humanos manejan grandes cantidades de currículum vitae y tienen poco tiempo.
Seleccionan por eliminación y son sensibles a la primera impresión. Tienen que determinar con rapidez lo que sabes y lo que puedes aportar a la empresa. Con sólo un vistazo, evalúan si el candidato corresponde o no al perfil que buscan.
De esta constatación se derivan dos consecuencias:
 • Más importante que acertar en todo, en el currículum es importante no cometer ningún error grave que descarte tu candidatura.
 • Más que contarlo todo acerca de ti, hay que hacer un currículum adaptado tanto al puesto ofertado como a la organización a la que te diriges.
El contenido y su presentación han de seguir unos criterios estándar que faciliten la comunicación, pero también han de adaptarse a cada oferta.
Tu currículum vitae debe ser un documento:
 • Veraz
 • No mientas, te eliminará del proceso de selección en cuanto esa mentira aflore, y sucederá, en la entrevista. Dicho de otra forma, no incluyas en tu currículum nada de lo que no te apetezca hablar en una entrevista. Pero no quites importancia a las cosas que has hecho, no seas demasiado humilde ni demasiado presumido. 
 • Breve
 • Sé conciso. El currículum completo ha de constar de 1 o 2 páginas como máximo. Guárdate los detalles y explicaciones para la entrevista. Las palabras han de ser comprensibles y concretas. Emplea frases cortas y sencillas. Los párrafos han de ser breves, de fácil lectura y abordar un único tema.  
 • Formal
 • El tono ha de ser formal. Es conveniente evitar ambigüedades y connotaciones negativas.  
 • Personal                                                                                                                                                             Cuando aparezca un verbo conjugado, la redacción ha de ser en primera persona del singular.
 • Comprensible                                                                                                                                                                           Es preciso restringir al máximo el uso de las siglas y es preferible escribir la denominación completa que corresponde a éstas. Es recomendable no utilizar los puntos suspensivos ni la palabra etcétera. No abuses de tecnicismos que hagan incomprensibles tu currículum para una persona que no sea experta en tu área.
 • Sin faltas
 • Sin faltas ortográficas. Un currículum con faltas te vende muy mal, repásalo varias veces y pide a alguien que lo lea atentamente antes de enviarlo. 
Tan importante es la redacción como la presentación:
 • Estructurado
Estructura la información de forma lógica y en bloques homogéneos con el objetivo de facilitar su localización.
 • Cuerpo y aspecto
No utilices tipos de letra ni colores excesivamente llamativos. Es conveniente escoger un tipo de letra (fuente) que facilite la lectura del texto. Los más recomendables son: Times New Roman, Arial o Verdana.
Conviene escribir todo el currículum en el mismo tipo de letra.
Tamaño de letra 12, puedes reducirlo hasta 10 para conseguir que encaje en una página.
Los títulos de los diferentes apartados suelen distinguirse del resto del documento utilizando un tamaño de letra uno o dos puntos superior, o bien mediante la letra negrita o en mayúsculas.
Márgenes: el estándar de un procesador de texto como Word es 2,5cm para el superior e inferior, y 3cm para el izquierdo y derecho. Puedes reducirlos algo para que encaje en una página.
El currículum debe quedar airoso, que no parezca una mancha llena de texto ocupando cada milímetro de la hoja. Escribe por una sola cara y sin tachaduras.
 • Imprime, no fotocopies
Envía un currículum original (impreso), nunca una fotocopia. Impresión en papel blanco DIN A-4 (210 x 297mm), de calidad. Si puedes, utiliza una impresora láser.
 • ¿Firma?
No lo firmes. La firma va en la carta de presentación.
¿Qué información debe tener tu currículum vitae?
Por supuesto, su contenido no es rígido y dependerá de tu perfil y de los puntos que quieras destacar.
Tu CV  debería recoger la información siguiente:
 • Título: esta es una parte que a menudo solemos omitir, pero causa más impacto de lo que imaginamos.
Se trata de presentarnos como profesionistas en pocas palabras. Es una oportunidad para decirle en breve al reclutador quiénes somos y qué sabemos hacer.
              Ejemplo:
                               Contador titulado con 4 años de experiencia. Especialista en Impuestos.
                               Diseñadora web. Photoshop, Ilustrator y Fireworks nivel avanzado.
                               Ingeniero Mecánico con experiencia en industria automotriz. Inglés Avanzado.
 • Tus datos personales y de contacto:
*                                                                    Nombre y apellidos
*                                                                    Fecha de nacimiento o edad
*                                                                    Dirección completa
*                                                                    Teléfono(s)
*                                                                    Email y página web personal, si la tienes.
            
Un buen consejo es crear una cuenta de e-mail exclusiva para tus asuntos laborales, piensa que una  compuesta por tu nombre y apellido es mil veces más profesional que esa que creaste en la secundaria –sí, esa que incluye tu apodo-.
 
Datos como tu nacionalidad, lugar de nacimiento, foto, DNI, estado civil o carné de conducir, son opcionales, dependen de si se requieren explícitamente, o del puesto al que optas.  
       
La fotografía adjunta tiene que ser reciente y de tamaño carné.
 • Tu objetivo profesional 
Esta parte de tu CV está destinada a mostrar cuáles son tus expectativas laborales a futuro, en qué áreas buscas desarrollarte y qué actividades te gustaría desempeñar.
En este punto el reclutador buscará conocer si tus metas son compatibles con lo que la empresa y la vacante te ofrecen, así que es un buen tip que si estás buscando un puesto en especial tomes en cuenta las necesidades de la empresa para redactar tu objetivo.
Con una pequeña frase puedes demostrar que tienes claro tu objetivo profesional y que lo has reflexionado. Intenta que tu objetivo coincida con el puesto solicitado.
Otra opción es incorporar un resumen de tus puntos fuertes, conocimientos, habilidades e intereses profesionales. ¡Sé breve, claro y concreto!
 • Tu experiencia profesional
Uno de los puntos clave que atrae al reclutador en tu Currículum es este apartado. Al leerla le quedará claro si tienes los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñarte en el puesto.
Este apartado constituye la parte esencial del currículum vitae y es el que más valoran las empresas. Dedícale el tiempo que se merece.
Si tu experiencia profesional es importante, darás más relevancia a este apartado poniéndolo antes del de formación académica.
Debes incluir por cada experiencia:
 • Fecha inicial y final.
 • Nombre de la empresa y lugar.
 • Pequeña descripción de la empresa: sector, tipo de actividad, tamaño de la plantilla, facturación... 
 • El cargo ejercido.
 • Las funciones desarrolladas.
Desarrolla más la descripción de tu último puesto o de un puesto que sea de interés para la posición ofertada.
Emplea verbos de acción: transmiten iniciativa, toma de decisiones y liderazgo.
Incluye realizaciones y sobre todo ¡tus logros!
Una persona que incluye logros en su experiencia laboral está convenciendo al reclutador de su talento y demuestra que es una persona sobresaliente y no sólo un candidato promedio.
Ej: Si mejoraste las ventas de la empresa, no te olvides de incluirlo: "Aumenté las ventas de la zona asignada en un 20%". Si redujiste los costes, menciónalo: "Reduje los costes de mi departamento un 30%".
Uno de los temores de los recién titulados es que su currículum tenga poco contenido. En caso de no poseer experiencia profesional, incluye las prácticas que hayas realizado durante tus estudios o las actividades de voluntariado que hayas podido desarrollar.
Sin embargo, la persona que lea tu currículum sabe muy bien que acabas de finalizar tu carrera, por lo que no espera una larga trayectoria. Lo importante es hasta dónde puedes llegar en el futuro. Por eso, no vale la pena inflarlo con información que no aporte valor añadido a tu solicitud. 
Según tu nivel de experiencia profesional, existen varias formas de presentarlo: cronológico, cronológico inverso, funcional o mixto, según cuál sea la información que quieras poner de relieve (de eso tratamos en ¿Cómo organizar el apartado de la experiencia profesional?).
 • Tu formación académica
Un aspecto que influye mucho sobre el puesto al que puedes aspirar y el salario.
Consta de la formación esencial y relevante para el puesto de trabajo al que aspiras y la formación complementaria que sea pertinente.
Cada entrada ha de constar la siguiente información, en orden cronológico:
 • Fecha inicial y final, institución formadora y lugar.
 • Denominación de los estudios realizados.
 • Calificación obtenida, sólo cuando sea procedente.
Normalmente, si posees estudios superiores, se omiten los datos relativos a niveles de formación inferiores (EGB, BUP, COU, Bachillerato...), excepto en caso de que resulten significativos para destacar algún aspecto concreto.
Sobre todo en la primera etapa de la carrera profesional puede resultar conveniente una información más exhaustiva (como, por ejemplo, el hecho de mencionar que has cursado unos estudios en el extranjero para resaltar el dominio de un idioma). 
Si tienes estudios universitarios truncos es importante que los menciones, aunque no tengas un título o certificado. Incluye cuántos semestres, cuatrimestres o años concluiste. Lo mismo aplica para otros grados académicos.
La formación académica es uno de los primeros criterios que utilizan los reclutadores para su proceso, por ello la importancia de prepararse más; terminar una Diplomatura o Licenciatura, o realizar formación continua serán aspectos que le agregarán el valor y peso que tu currículum necesita para destacarse de los demás en el mercado laboral.
 • Tus idiomas
Lenguas extranjeras o estatales que conozcas.
El dominio de un idioma puede hacer la diferencia entre conseguir o no un empleo, además impacta en el salario
Ordena los idiomas de mayor a menor valor para el puesto al que optas y/o dominio que tengas.
*           Especifica tu nivel para cada idioma: idioma materno, bilingüe, avanzado, medio, básico.
              Si tienes títulos que acreditan tu nivel del idioma, indícalo. Si  son varios para el mismo idioma, pon el más alto.
              Si realizaste alguna estancia o curso en el extranjero, menciónalo y especifica: centro, localidad y fechas.
 • Tus conocimientos de informática
Se enumeran los programas que se conocen acompañados del nivel que se posee: usuario (el más básico), profesional (se utiliza el ordenador como herramienta de trabajo).
Puedes poner uno detrás de otro los programas que sabes usar
Si manejas varios procesadores de texto, hojas de cálculo, etc, puedes agruparlos en epígrafes.
 • Otros datos de interés y/o habilidades
Este apartado es optativo. Aquí puedes incluir información adicional que consideres relevante y que creas que favorezca tu candidatura.
En esta parte es momento de hablar de los conocimientos adquiridos que te permitirán realizar el trabajo, las competencias que te distinguen de otros candidatos, la paquetería que dominas y las cualidades que completan tu perfil para hacerte un candidato potencial, tales como:
 • Estudios adicionales: carrera de piano, solfeo... 
 • Congresos, seminarios y cursos a los que has asistido. Elige sólo los más relevantes.
 • Clases particulares que hayas dado.
 • Participación en asociaciones, clubes, ONG's... (nada que implique ideología política o religiosa).Deportes y aficiones que nos distingan de los demás y que puedan aportar algo a nuestro desempeño de la función.Evita aludir a actividades ocasionales y banales (ir al cine, leer, salir con los amigos...). En su lugar, decántate   por lo que realmente te diferencie de los demás. Hacer cortos de cine, estudiar fotografía, haber publicado un libro...
 • Disponibilidad para viajar, cambiar de residencia...
Como norma general, este espacio suele abrirse para dar mayor consistencia y contenido al documento, sobre todo en el caso de que la formación y experiencia no sean amplias. Si lo incluyes, ten conciencia de su valor informativo: si te gusta el alpinismo, asumes el riesgo; si corres maratón, conoces la soledad; si juegas al fútbol, te gusta el equipo...
Está claro que no vas a contarlo todo en tu currículum vitae, por lo que hablarás únicamente de lo que interesa al lector a quien va dirigido y procurarás incluir información que te ayude a diferenciarte de otros candidatos que optan por el mismo puesto.
 • Referencias
En relación a las referencias, siempre es importante que otros hablen bien de ti (habilidades, aptitudes y conocimientos), ello te puede permitir el encontrar el nuevo empleo que estás buscando. Pero has de tener cuidado, ya que también existen aspectos negativos, los cuales pueden hacer que te rechacen por una mala referencia laboral.
Las referencias no son un factor fundamental de tu CV, por ello, sólo deberías incluir, si éstas puedan aportar algo positivo y si lo solicita la oferta a la cual va referido tu Curriculum (se suelen demandar las referencias en las ofertas de trabajo que tienen mayor responsabilidad).
Si estás buscando tu primer empleo y careces de experiencia profesional, puedes referenciar a cualquier persona con la que hayas tenido alguna relación de responsabilidad, algún voluntariado, alguien de tu época escolar, trabajos temporales o de algún deporte que practiques; estás referencias pueden validar tus aptitudes, tales como la perseverancia, proactividad y responsabilidad.
Por ello es importante que te tomes en serio cada una de las tareas que emprendas y mantengas siempre una buena relación; ya que nunca se sabe quién puede ayudarte a conseguir tu próximo puesto de trabajo.
Los datos que has de utilizar para las referencias:
 •  Nombre de la persona de contacto
 •  Información de contacto (teléfono y/o email) de la persona de contacto
 •  Descripción de la relación laboral con esta persona
Nota: Recomendable que la persona de contacto sea un ex-jefe, supervisor, socio de la empresa o encargado de recursos humanos. También es importante que las empresas referencias no sean muy antiguas, daría la impresión que los más recientes trabajos no han sido una buena experiencia.
Según tu nivel de experiencia profesional, existen varias formas de organizar este apartado: cronológico, cronológico inverso, funcional o combinado, según cuál sea la información que quieras poner de relieve.
 • Cronológico
Este modelo de currículum presenta tu experiencia profesional empezando por lo más antiguo (tu primer trabajo) hasta lo más reciente.
Por un lado, tiene la ventaja de resaltar la evolución de tu trayectoria profesional. Por otro lado, tiene el inconveniente de poner al descubierto periodos sin actividad profesional, y a veces nuestras habilidades y logros quedan en un segundo plano.
Este modelo de currículum es ideal para los jóvenes con poca experiencia.
 • Cronológico inverso
Es el más comúnmente empleado. La experiencia profesional se presenta en orden cronológico inverso: consiste en empezar por los datos más recientes. Se empieza con el trabajo actual (o el último), y a continuación se incorporan los anteriores.
Este modelo de currículum tiene la ventaja de resaltar tus experiencias recientes, que son las que más interesan a los seleccionadores.
Al igual que el cronológico, pone de relieve tu progresión profesional, pero partiendo del momento actual.
Al igual que el cronológico, presenta algunos inconvenientes para personas que han pasado largos periodos en el paro y para las que han cambiado de trabajo con mucha frecuencia.
Este modelo de currículum es aconsejable para personas con una trayectoria laboral ascendente y si el puesto que ocupan actualmente está muy relacionado con la oferta de empleo a la que van a enviar el currículum.
 • Funcional
En este modelo de currículum, la experiencia profesional se agrupa por temas, sea por sector de actividad, área funcional o funciones.
Indica las principales áreas de tu experiencia y desarrolla una breve síntesis de los logros que has conseguido.
Se da relevancia a los logros y habilidades profesionales, y no tanto a los cargos desempeñados. Es muy útil para intentar convencer de tus habilidades y experiencia en un área determinada.
El inconveniente del currículum funcional es que algunos seleccionadores desconfían de él, sobre todo si el candidato se pone muchas medallas o si las áreas que destaca tienen poca relación entre sí.
Este modelo de currículum es adecuado para personas con cambios frecuentes de trabajo, con largos periodos de paro o con una progresión laboral que no ha sido constante.
 • Combinado o mixto
Es una mezcla de los anteriores. Está concebido para tomar lo más aprovechable del cronológico y del funcional. Empieza con el currículum funcional y sigue como el cronológico, incluyendo los nombres de las empresas. 

Existen otros modelos de currículum para casos especiales. En campos como la publicidad, el currículum podrá demostrar ciertas habilidades creativas en cuanto a la redacción y presentación. Para el mundo académico, se destacarán formación y publicaciones realizadas.
Los expertos en selección de personal están acostumbrados a estos cuatro modelos de currículum, por lo que deberás escoger el que mejor conviene a tu perfil profesional.
Si lo envías por correo postal, no utilices sobres de ventanilla, ni etiquetas. Escribe la dirección de envío a mano en el sobre.
Hoy día, se tiende cada vez más a enviar el currículum vitae por correo electrónico. Es más cómodo, rápido y barato, tanto para el candidato como para la empresa.
Lo más recomendable es insertar el currículum vitae como documento adjunto en formato .doc. Un documento adjunto a un email resulta muy sencillo de archivar en el disco duro. En cambio, si el texto del currículum va pegado al cuerpo del email, dará más problemas. Además, la presentación perderá mucho de su atractivo: no se pueden utilizar diferentes tipos de letras, colores...
El cuerpo del email debe reservarse para una breve presentación de uno mismo ( carta de presentación).
En el asunto del email, tienes que mencionar que se trata de un currículum vitae. El asunto podría ser: Currículum vitae de María Gómez. Si contestas a una oferta concreta, introduce la referencia o el título del puesto que se anuncia.
Si te llaman para mantener una entrevista personal es porque tu currículum vitae resulta interesante para el puesto. La empresa desea contrastar y completar los datos de tu currículum que ya es apto para ese puesto de trabajo.

¿Y si no te contactan, significa que debes perder toda esperanza? En la mayoría de los casos, no. Lo normal es que los departamentos de Recursos Humanos inserten tu currículum en una base de datos que pueden usar en el futuro. Mañana se puede abrir una posición para la cual encajas perfectamente.
Y recuerda...
Investiga qué es lo que buscan en esa oferta de trabajo. Cuáles son las palabras claves del anuncio, palabras que intentarás reproducir en tu currículum.
Adapta tu currículum a cada puesto al que optas, intenta aproximar tu experiencia a lo que necesita esa empresa. A veces bastará con cambiar el orden de tu currículum, otras veces tendrás que describir con mayores detalles algunos aspectos que son importantes para una empresa en particular.
Si dudas entre incluir o no determinada información, pregúntate si apoya y refuerza tu candidatura, aumentando tus posibilidades de conseguir una entrevista.
Antes de mandarlo, conviene someterlo a una lectura crítica por parte de terceros.
Y asegúrate de que puedan localizarte con facilidad y durante las horas de oficina.
enlace:  MODELOS CURRICULUM

Y puesto que cada vez más empresas solicitan a sus aspirantes que posean amplios conocimientos de Internet y del mundo digital, en los últimos años ha surgido un nuevo modelo de currículum, que aprovecha al máximo las capacidades que el mundo digital puede ofrecer:
el  videocurriculumEnlaces de interés:


Elaboración y ejemplos de Carta Presentación

PowerPoint de CV y Carta presentación